Ochrana osobních údajov

Ochrana osobných údajov pre e-shop repas-turba.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.repas-turba.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je Roman Bartoš Dolna 682 Liesek 02712 IČO:50372734 DIČ:11222295746  oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.repas-turba.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.repas-turba.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na: turbostred@gmail.com Roman Bartoš  si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope www.repas-turba.sk, ak nebola za posledných 36 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie v e-shope www.repas-turba.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Roman Bartoš povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný Romana Bartoša informovať o ich zmene poštou na adresu Romana Bartoša prípadne emailom na turbostred@gmail.com . Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Roman Bartoš. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.. Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Roman Bartoš vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných Roman Bartoš.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté: Slovenská pošta